eKooli kasutustingimused


Üldsätted

 1. Käesolevad eKooli kasutamise tingimused (edaspidi: eKooli kasutustingimused) reguleerivad veebilehel https://www.ekool.eu asuva eKooli õppeinfosüsteemis (edaspidi: eKool) registreeritud füüsilistest isikutest kasutajate (edaspidi: kasutaja) ja eKool AS-i (registrikood: 11160451, aadress: Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn; edaspidi: teenusepakkuja) vahel eKooli kasutamisest tulenevaid õigussuhteid. Teenusepakkuja poolt kasutajale pakutav teenus hõlmab eKooli kasutamist ja selleks vajalikku andmetöötlust ning lisateenuseid vastavalt kasutaja võimalikele tellimustele (edaspidi: teenus).
 2. Teenuse osutamise raames töötleb teenusepakkuja kasutaja isikuandmeid, so igasugune eKooli sisestatud info kasutaja kohta, järgnevalt:
 3. teenuse osutamiseks teenusepakkuja poolt määratletud eesmärkidel ja õiguslikel alustel töötleb teenusepakkuja kasutaja isikuandmeid vastutava töötlejana;
 4. kasutajale eKooli kasutamiseks kindlad õigused (edaspidi: roll) määranud haridusasutuse (edaspidi: kool) nimel ja volitusel töötleb teenusepakkuja kasutaja isikuandmeid volitatud töötlejana kooli kui vastutava töötleja poolt määratletud eesmärkidel ja õiguslikel alustel.
 5. eKooli kasutajaks registreerimisega:
 6. kinnitab kasutaja, et ta on eKooli kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ning seeläbi sõlmitakse kasutaja ja teenuseosutaja vahel käesolevatel eKooli kasutustingimustel leping teenuse kasutamiseks;
 7. kiidab piiratud teovõimega teise kasutaja (sh alaealise õpilase) seaduslikuks esindajaks olev kasutaja (sh hooldusõiguslik lapsevanem) heaks vastava piiratud teovõimega teise kasutaja registreerumise eKooli kasutajaks ning tema poolt seeläbi eKooli kasutustingimustel teenuse kasutamise lepingu sõlmimise või annab selleks oma nõusoleku edaspidiseks. Kui kasutaja ei soovi eelviidatud heakskiitu või nõusolekut anda, kohustub ta sellest teenusepakkujat enne eKoolis registreerimist vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama;
 8. kinnitab kasutaja, et ta on tutvunud teenusepakkuja isikuandmete töötlemise põhimõtetega, nende sisust täielikult aru saanud, mõistab kuidas ja millistel eesmärkidel teenusepakkuja ja kool tema isikuandmeid töötlevad ning teab millised õigused tal seoses oma isikuandmete töötlemisega on.

Teenuse osutamise tingimused

 1. Teenusepakkuja võimaldab kasutajatel kasutada eKooli selle sihtotstarbelistel eesmärkidel, eelkõige sisestada ja/või tutvuda õppeinfoga, suhelda õpilase, õpetaja, õpilase seadusliku esindaja või muu õpilasega seotud isikuga, teha õpingutega seotud tahteavaldusi, avaldada ja saada õppematerjale, saada õpingutega seotud analüütikat ja kokkuvõtteid ning teha muid kooli ja õpingutega seotud toiminguid vastavalt eKooli kasutamisvõimalustele. Teenusepakkujal on õigus teenuse sisu ühepoolselt muuta ja täiendada, sealhulgas muuta või lisada eKooli kasutamisvõimalusi, tingimusel, et teenuses säilib klassipäeviku funktsioon.
 2. Teenusepakkuja lähtub teenuse osutamisel järgnevast standardist:
 3. teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, välja arvatud teenusepakkuja poolt ette teatatud ajal (edaspidi: planeeritud hooldus). eKooli kasutatavus tagatakse vähemalt 97% ulatuses eelnevas lauses teenuse osutamiseks kokku lepitud ajast, mille hulka ei kuulu punktis 2.2.2 sätestatud planeeritud hoolduse aeg, ning lubatav summaarne seisak on 3%. Andmeside toimivuse eest andmesideteenuse osutaja ja kasutaja vahel Teenusepakkuja ei vastuta;
 4. teenuse osutamisega seotud hooldustöid teostatakse üldjuhul ajavahemikul 00.00 - 06.00 või muul ajal, kui see ei sega eKooli kasutamist. eKooli kasutamist takistavast planeeritud hooldusest teatab teenusepakkuja eKoolis infovoos kuvades ette vähemalt 24 tundi, märkides seejuures ära planeeritud hoolduse alguse ja eeldatava lõpu aja;
 5. eKooli igapäevast kasutamist segav kriitiline viga parandatakse hiljemalt 4 tööpäeva jooksul. Mittekriitilised vead parandab teenusepakkuja planeeritud hoolduse käigus;
 6. teenusepakkuja teeb mõistlikult vajalikud pingutused selleks, et teenuse sisu oleks käideldav, turvaline ja tehniliselt veatu;
 7. kasutajate isikuandmete töötlemisele rakendatakse mõistlikke ja töötlemise olemusele ja riskidele vastavaid tehnilisi (sh infotehnoloogilisi) ja korralduslikke meetmeid, mis välistaksid isikuandmete õigustamata ja/või õigusvastase töötlemise, sh autoriseerimata ligipääsu, hävinemise ja muutumise ning tagaksid isikuandmete töötlemise üksnes teenusepakkuja ja koolide õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning selleks vajalikus ulatuses.
 8. Olenemata eeltoodust ei vastuta teenusepakkuja punktis 2.2 sätestatud kohustuste rikkumisega kasutajale tekitatud kahjude eest, välja arvatud, kui vastutus tuleneb kohalduvate õigusaktide imperatiivsetest sätetest.
 9. Teenuse kasutamine on kasutajale üldjuhul tasuta, välja arvatud hinnakirjas sätestatud lisateenuste kasutamine. Teenusepakkujal õigus kuvada kasutajale eKoolis reklaame ja turundusteateid, välja arvatud juhul, kui kasutaja on aktiveerinud vastava hinnakirjajärgse lisateenuse. Vältimaks kasutajale ebasobiliku reklaami ja turundusteadete ning kasutajate jaoks tarbetu ja häiriva turundusliku sisu kuvamist eKoolis, arvestab teenusepakkuja reklaami ja turundusteadete kuvamisel kasutaja kuuluvust sarnase rolli, soo, vanuse, klassi või kooli piirkonnaga kasutajate või sama kooliga seotud kasutajate hulka.
 10. Kasutaja on teadlik ja aktsepteerib, et vaatamata rakendatavatele meetmetele võib elektroonilise infovahetusega kaasneda risk, et kasutajaandmed võivad kolmandatele isikutele teatavaks saada, edastatavat teavet võidakse võltsida, oma huvides kasutada jms. Igal juhul ei taga teenusepakkuja kasutajaandmete turvalisust ega ole selle eest vastutav juhul, kui andmed ei ole kaitstud kasutaja poolt kasutatavate seadmete ebaturvalisuse tõttu või kui kolmandale isikule on saanud muul põhjusel teenuse kasutamisest ja teenuseosutajast sõltumatult teatavaks teenusega seotud kasutaja isikuandmed.

eKooli kasutamise tingimused

 1. Kasutajal on õigus kasutada üksnes eKooli kasutamisvõimalusi, mis vastavad talle kooli poolt või asjakohasel juhul eKooli poolt määratu rolli(de)le. Kui kool on määranud kasutajale vale rolli, kohustub kasutaja sellest viivitamatult kooli teavitama ning lõpetama eKooli kasutamise kuni õige rolli määramiseni. Kasutaja kohustub hüvitama teenusepakkujale kogu vales rollis tehtud toimingutega tekitatud kahju.
 2. Kasutaja kohustub hoidma tema nimel eKooli sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, mh ID-kaarti, vastavaid salasõnu ja kasutajatunnuseid ja autentimisseadmeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Turvalisuse huvides on soovitatav eKooli sisse logida tugevalt autenditud viisil (kasutades ID-kaarti, mobiil-ID või muid turvalisi kanaleid). Juhul, kui kasutaja nimel siseneb eKooli kolmas isik, kohalduvad talle kõik eKooli kasutustingimustest tulenevad sätted.
 3. Kasutaja kohustub informeerima teenusepakkujat viivitamatult kasutaja nimel eKooli sisselogimist ja eKooli kasutamist võimaldavate andmete ja vahendite edastamisest kolmandale isikule või sattumisest kolmandate isikute valdusesse ning sellega kaasneda võivast eKooli õigustamatu kasutamise ohust.
 4. Kasutaja kohustub esitama eKooli kasutajaks registreerimisel ning eKooli kasutamisel ainult tõele vastavaid andmeid ja informatsiooni ning andmete muutumisel igakordselt uuendama oma andmeid eKooli vastavat funktsionaalsust kasutades esimesel võimalusel.
 5. Kui teenuse osutamiseks vajalikus tarkvaras esineb vigu, kohustub kasutaja teavitama sellest teenusepakkujat e‑posti aadressil help@ekool.eu. Kui eKoolis sisalduvates andmetes või informatsioonis esineb vigu, ebatäpsusi või puudujääke, kohustub kasutaja teavitama sellest viivitamatult teenusepakkujat ning, kui vastavad andmed ja informatsioon on sisestatud kooli poolt või seotud kooliga, ka kooli.
 6. Kasutajal on keelatud kasutada eKooli ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks või teha muid toiminguid, mis ei vasta eKooli eesmärgipärasele kasutamisele või mis häirivad või takistavad eKooli eesmärgipärast kasutamist teenusepakkuja, koolide või teiste kasutajate poolt, mh peab kasutaja hoiduma eKooli süsteemi ülekoormamisest.
 7. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt ja etteteatamata, ajutiselt või lõplikult, peatada või lõpetada kasutaja õigus eKooli kasutada ja/või teenuse osutamine, kui kasutaja teeb või üritab teha järgmisi toiminguid:
 8. rikub eKooli kasutustingimusi või muid kasutaja kohustusi;
 9. rikub eKoolis sisalduvaid andmeid või eKooli süsteemi;
 10. kasutab eKooli viisil, mis häirib või takistab eKooli eesmärgipärast kasutamist teenusepakkuja, koolide või teiste kasutajate poolt;
 11. rikub eKooli kasutamisel kehtivaid õigusakte;
 12. rikub veebipõhise suhtlemise häid tavasid, nt edastab rämpsposti või viirust või käitub eKooli kasutamisel pahauskselt, ebaväärikalt, õigusvastaselt või vastuolus ühiskonnas tunnustatud kõlblusnormidega;
 13. avaldab eKoolis ebaõigeid andmeid või andmeid või muud teavet, mille avaldamiseks tal puudub õigus;
 14. tekitab eKooli süsteemile ebatavalist koormust;
 15. tekitab muul viisil teenusepakkujale, koolile või teistele kasutajatele kahju.
 16. Eelnevas lauses sätestatud õigus on teenusepakkujal ka juhul, kui teenusepakkujale on teatavaks saanud asjaolu, et kasutaja nimel eKooli sisselogimist ja selle kasutamist võimaldavad andmed ja vahendid on sattunud kolmanda isiku valdusesse ning eKooli võidakse kasutada selleks õigustamata isiku poolt, või kui teenusepakkujal tekib vastav kahtlus.
 17. eKooli kasutamise õiguse lõppemine või lõpetamine kasutaja enda poolt ei too automaatselt kaasa eKoolis sisalduvate kasutaja isikuandmete kustutamist. eKoolis sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse vastavalt teenusepakkuja isikuandmete töötlemise põhimõtetes avaldatule. Seejuures on eKooli kasutamisega seotud kasutaja isikuandmeid teenusepakkujal õigus säilitada vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning koolidega sõlmitud lepingutele.
 18. Teenusepakkujal on õigus kasutajaandmed anonüümida (isikuandmed muudetakse anonüümseks sellisel viisil, et andmesubjekti ei ole enam võimalik tuvastada). Anonüümitud andmeid on teenusepakkujal õigus töödelda vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas statistilistel või uuringute teostamisega seotud eesmärkidel.

Vastutus

 1. eenusepakkuja vastutab üksnes oma kohustuse olulise süülise rikkumisega kasutajale põhjustatud otsese varalise kahju eest. Olenemata eelnevast ei vastuta teenusepakkuja:
 2. eKoolis sisalduva ebaõige või eksitava teabe avaldamise ega eKooli vahendusel toime pandud või kestvalt toimuva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik, mille suhtes ta on võtnud tarvitusele meetmeid teabe parandamiseks, õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks või mille eest vastutab kool;
 3. kooli vastutusel töödeldavate andmete õigsuse ja täielikkuse eest, kui see edastatakse või avaldatakse eKoolis samal kujul nagu see on eKooli sisestatud või muul moel kättesaadavaks tehtud;
 4. kolmandatele isikutele kuuluvatel veebilehtedel avaldatud info, arvamuste või mistahes muu sisu eest, millele on eKoolis otseselt või kaudselt viidatud või millele viivad lingid on eKoolis avaldatud;
 5. kui teine kasutaja või kolmas isik rikub eKooli kasutustingimustes, muus teenusepakkujaga sõlmitud lepingus või kohalduvates õigusaktides sätestatud kohustusi;
 6. kahju eest, mis tekkis kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et teenusepakkuja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas eKoolist teabe või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu eKoolile), kui see oli vajalik kasutaja rikkumise kohta esitatud kaebuse, tekkinud rikkumise kahtluse või eKooli õigustamatu kasutamise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et teave või kasutaja käitumine on vastuolus eKooli kasutustingimuste või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta teenusepakkuja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus või kahtlus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
 7. kasutajate ning kasutaja ja kooli vahel eKooli kasutamisest tekkinud vaidluste lahendamise eest, kuid võtab endale õiguse omal äranägemisel vajadusel sellistesse vaidlustesse sekkuda ning kohaldada eKooli kasutustingimuste rikkumise korral muu hulgas punktis 3.7 sätestatut;
 8. kasutajaandmetele ligipääsu omavate teiste kasutajate tegevuse eest kasutajate andmete töötlemisel ega vastuta selle eest, et kasutajaandmetele ligipääsu omavad teised kasutajad tagavad andmete konfidentsiaalsuse (st õppetööga seotud kasutajaandmete sisestamise, töötlemise ning juurdepääsu- ja jagamisõiguste andmise eest vastutavad kool ja kooli töötajad; isikuandmeid on võimalik muuta nii õpilastel kui lastevanematel; kasutaja postitustele eKooli teenuses on ligipääs ka teistel kooli poolt määratud rollidega kasutajatel).
 9. Kui kasutaja põhjustab oma mis tahes kohustuse rikkumisega teenusepakkujale kahju, peab kasutaja vastava kahju täies ulatuses teenusepakkujale esimesel nõudmisel hüvitama.

Intellektuaalne omand

 1. Kõik intellektuaalse omandi õigused eKoolile, sh selle ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid ja muud komponendid ning nendega seotud intellektuaalse omandi õigused (mh intellektuaalse omandi õigused kaubamärkidele, logodele, brändidele, tarkvarale, andmebaasidele, uudistele, sõnumitele, tekstidele, graafilisele, muusikalisele jm kujundusele), kuuluvad teenusepakkujale v.a. kui sellise komponendi juures on viidatud mõne teise isiku õigustele või tegemist on kasutajate või kooli poolt sisestatud informatsiooniga. Kasutaja ei või eKooli ega selle mistahes sisu või komponente ilma teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta töödelda või kasutada viisil, mis väljub eKooli eesmärgipärase kasutamise piiridest.
 2. Kasutaja võib avaldada eKoolis üksnes materjali, mille osas on tal intellektuaalsest omandist tulenevad õigused ulatuses, mis on vajalik vastava materjali eKoolis avaldamiseks ja punktis 5.3 sätestatud nõusoleku andmiseks. Kasutaja vastutab tema poolt eKoolis avaldatud materjalide eest täies ulatuses ning kohustub hüvitama teenusepakkujale kõik kulud ja tekkinud kahju (mh kaudne kahju), mis on seotud kasutaja poolt eKoolis õigustamatult või muul moel intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi rikkudes avaldatud materjali kasutamisest.
 3. Kasutaja poolt mistahes materjali eKoolis avaldamisega annab kasutaja tingimusteta tasuta nõusoleku vastava materjali teenusepakkuja poolt säilitamiseks, levitamiseks, avaldamiseks või muul viisil töötlemiseks eKooli eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalikus ulatuses muutmiseks.

eKooli kasutustingimuse muutmine ja kohaldamine

 1. Teenusepakkujal on õigus eKooli kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada või kehtestada lisatingimusi. Teenusepakkuja teavitab eKooli kasutustingimuste muutmisest kasutajat eKooli kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist. Kui kasutaja ei nõustu eKooli kasutustingimuste muudatustega, kohustub ta eKooli kasutamise lõpetama.
 2. eKooli kasutustingimusi kohaldatakse alates nende avaldamisest eKoolis kõikidele kasutajatele ja nende andmete töötlemisele, sh nii olemasolevatele kui ka uutele kasutajatele.
 3. eKooli kasutustingimused asendavad seni kehtinud Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ja Teenuse osutamise lepingut.

Privaatsus

eKool võtab isikuandmete kaitset ja Sinu privaatsust väga tõsiselt. Selleks, et saaksid turvaliselt eKooli kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis nii oma töötajaid kui ka eKooli haldamise eest vastutavaid isikuid koolides.

Millist infot me kogume?

Kasutajastatistika saamiseks tarvitame eKooli veebisaidil Google Analyticsi teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Lisaks kogume kontaktandmeid isikutelt, kes meiega ise ühendust võtavad.eKool on jagatud avalikuks ja piiratud juurdepääsuga osaks. Piiratud juurdepääsuga lehele laseme vaid tuvastatud ja kehtivate volitustega kasutajaid. Tuvastamiseks on erinevad meetodid, mis võivad nõuda kasutajatunnuste saatmist autentimisteenust pakkuvale kolmandale poolele. Pärast lehele sisenemist kogume teavet nii kasutaja, tema IP-aadressi kui ka toimingute kohta.

Koolide kogutav info

Valdavat osa eKoolis olevast teabest ja isikuandmetest haldavad koolid, kes kasutavad eKooli selleks, et töödelda ning jagada õppeinfot ja mõningaid isikuandmeid erinevate kasutajarühmade vahel. Millises mahus ja kui palju andmeid kogutakse, sõltub kooli töökorraldusest ja kehtivatest õigusaktidest. Koolid võivad edastada teatud tüüpi isiku- ja õppeandmeid kolmandatele pooltele, näiteks lõpuhindeid ja puudumisi kohaliku omavalitsuse haridusametile või haridusministeeriumile.eKool pakub tarkvarateenust. Andmete sisestamise, töötlemise ning juurdepääsuõiguste jagamise eest vastutavad koolid. Kuigi eKooli kaudu on võimalik jagada infot eri poolte vahel, nõuab selline tegevus kooli nõusolekut.

Kuidas me kogutud infot kasutame

Veebilehelt kogutud teavet kasutame selleks, et analüüsida külastatavust ja tuvastada kasutajaid.Piiratud juurdepääsuga osast kogume üldist statistilist infot, mida võime edastada ka kolmandatele pooltele. Me ei kogu, müü ega edasta kellegi isiku- ja kontaktandmeid, välja arvatud järgmises lõigus toodud juhtudel.

Info avaldamine

Seaduses ettenähtud juhtudel võidakse meilt nõuda isikuandmete avaldamist. Lisaks võime omaalgatuslikult jagada isikuandmeid ja lisateavet, kui see meie arvates aitab ära hoida seaduse või teenuse tingimuste rikkumist.Juhul kui sisestad oma profiili valeandmeid, nt võõra e-posti aadressi, võid oma konto teha nähtavaks isikule, kelle andmed need on. Arusaamatuste vältimiseks palume tähelepanelikult kontrollida oma isikuandmete õigsust.

Kasutatavad tehnoloogiad

eKooli kasutamiseks peab Sinu arvutis olema lubatud küpsiste (ingl cookies) kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ning abistab lehel liikumist. Töötame selle nimel, et kaitsta eKooli volitamata juurdepääsu eest eKoolis olevale teabele või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest. Selleks kasutame muuhulgas andmevahetuse krüpteerimiseks SSLi, mis tagab, et andmed jõuavad turvaliselt Sinu arvutist eKooli serverisse.

Muudatused

eKooli privaatsuspõhimõtted muutuvad koos internetiga ning seetõttu on meil vahel tarvis neid uuendada. Sellest anname teada kõigile eKooli kasutavate koolide administraatoritele ja tugiisikutele e-posti teel või edastame vastava teate eKooli keskkonnas.

Küsimused

Kui Sul on eKooli privaatsuspoliitika või Sinu privaatsuse rikkumisega seonduvaid küsimusi või muresid, palun võta meiega ühendust e-posti aadressil privacy@ekool.eu.

Andmete kogumine ja kasutamine

Kui logite eKooli sisse, kasutades oma Google’i, Microsofti või Eliisi kontot, kogume ja kasutame teie vastavatelt profiilidelt järgmisi andmeid:

Kasutaja ID: Kasutame teie Google’i, Microsofti või Eliisi kasutaja ID-d, et siduda see konto teie eKooli kontoga. See unikaalne identifikaator aitab meil luua sujuva sisselogimiskogemuse ja tagada konto turvalisuse.

E-posti aadress: Teie e-posti aadress võetakse teie Google’i, Microsofti või Eliisi konto profiilist ja täidetakse automaatselt registreerimisprotsessi käigus. See e-posti aadress salvestatakse meie andmebaasi ja seda ei saa meie süsteemis muuta, et tagada andmete korrektsus ja turvalisus.

Eesnimi ja perekonnanimi: Teie eesnimi ja perekonnanimi võetakse teie Google’i, Microsofti või Eliisi konto profiilist ja täidetakse automaatselt registreerimisprotsessi käigus. See teave salvestatakse samuti meie andmebaasi, et tagada kiire ja mugav registreerimisprotsess.

Kogu kogutud teave salvestatakse turvaliselt meie andmebaasi ja seda kasutatakse ainult teie sisselogimiseks eKooli süsteemi ja teie kasutajaprofiili loomiseks. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

Agreement for services

Terms of the Service

 1. This agreement for services (hereinafter the Agreement) shall be effective as concluded by eKool AS (hereinafter the Service Provider), the educational institution (hereinafter the School) that has joined eKool education information system at https://www.ekool.eu (hereinafter eKool) and a user of eKool related to the School (hereinafter the User) (separately referred to as a Party and jointly as the Parties). The object of the Agreement is provision of the opportunity of using eKool (hereinafter the Service) to the School and the User pursuant to the terms of the Agreement.
 2. The Service Provider shall provide the Service 24 hours a day and 7 days a week except for the maintenance periods (hereinafter the Scheduled Maintenance) announced by the Service Provider in advance. The Service Provider confirms that the opportunity of using eKool shall be ensured for at least 97% of the time. The Service Provider shall not bear responsibility for functioning of data transmission between the School and the School’s data transmission service provider.
 3. The Service Provider shall inform the School about a Scheduled Maintenance at least in 24 hours in advance whereas the beginning of the maintenance period and its estimated end shall be indicated. The Service provider can limit availability of eKool for a maximum of 2 times a month for 1 day at a time for maintenance and development operations or version updates, having informed the School about the above at least in 5 days in advance.
 4. The Service Provider shall be entitled to make changes and additions to the content of the Service, provided that the Service retains the class register functionality.
 5. The Service Provider shall do their best to make the content of the existing Service safe and manageable for the School as well as technically fault-free.
 6. In case of faults in the software necessary for provision of the Service (hereinafter the System) or the School’s information entered in the System (hereinafter the Data), the person appointed and authorized by the School to administrate the data and the users of the School in the name of the School and under the responsibility of the School (hereinafter the Administrator) shall inform the Service Provider about the above by sending an email to eKool’s address help@ekool.eu. The Service Provider shall send the Administrator the confirmation of receiving the error message within one working day after receiving the error message at the latest, including the information about the nature of the fault and how critical it is.
 7. The Service Provider shall ensure that critical faults preventing the normal functioning of the Service are eliminated within 4 working days. The Service Provider shall eliminate any non-critical faults during regular updates of the System.
 8. The Service Provider can subcontract the works and services necessary for provision of the Service from third parties, provided that the confidentiality of the Data is ensured.

Use of the Service

 1. The School shall activate the Service itself by submitting a digital application for the registration of the School in eKool using the website of eKool. The School shall bear responsibility for correctness of the provided information and data.
 2. The Administrator shall authorize the Users to use the Service and on the basis of their applications shall provide the Users with access to the Service (hereinafter the Account). The Administrator assigns certain rights to Users in order for them to use the functionality of the Service (hereinafter the Roles) and where necessary organizes training for the Users.
 3. The School shall bear responsibility for the distribution of the Roles. Any Role assigned by the Administrator to a third party shall be regarded as correct.
 4. The Service Provider shall not bear responsibility for any damage, including any damage incurred by third parties, resulting from actions of the School and/or Users (e.g. as a result of careless handling of user names and passwords or making them available to third parties).
 5. The users of eKool and the School shall bear responsibility for keeping their Account data in secret and protected from third parties, as well as for any damage incurred due to any violation of the above. For safety purposes, it is recommended to use ID-cards, Mobile ID or internet banks to log in eKool. It is possible to log in eKool using authentication services of SEB, Swedbank, Nordea and Krediidipank.
 6. The School shall bear responsibility for any loss incurred due to the damage or attempts of damage to the School’s data and eKool system.
 7. The Service Provider shall be entitled to unilaterally temporarily or permanently and without prior notification close any Account, where it has been used (or attempted to be used) to do any of the following:
 8. damage the Data or eKool system;
 9. violate current legal acts;
 10. violate the good practice of web communication (e.g. send spam, forward a virus etc.);
 11. create an abnormal load on eKool system;
 12. cause other damage.
 13. The Parties shall immediately inform another Party about a threat to the safety or stability of the Service that has emerged or is emerging. In case of such a threat, the Service Provider shall be entitled to unilaterally modify the agreed parameters in the configuration of eKool and its hosting without informing the School in advance. The Service Provider shall use the earliest opportunity to inform the School about the extent and the practicability of the activities related to the changes introduced.

Data and Intellectual Property

 1. The School shall bear responsibility for conformity of all the data and handling thereof according to valid legal acts of the Republic of Estonia and the established good practices.
 2. The Service Provider shall ensure that the backup copy of the Data is made daily.
 3. Where the School makes a respective request, the Service Provider shall, for a fee stated in the applicable price list https://www.ekool.eu/index_en.html#/?screenId=e.main.prices, provide the School with the data carrier containing the Data stored from the moment the School has joined eKool to the moment of exporting the Data in a format readable without eKool application. The storage of the Data shall be performed in conformity with valid laws and regulations of the Republic of Estonia.
 4. The Service Provider shall implement all the available measures to avoid third parties accessing the Data. The Service Provider shall also ensure functioning of the Service, so that the Users can only use their Accounts to access the information in accordance with the Roles assigned to the Users.
 5. The Service Provider shall not disclose the Data to third parties unless the disclosure conforms to valid legal acts of the Republic of Estonia. The Service Provider shall be entitled to disclose summarizing statements of the Data to the Ministry of Education and Research and Education Departments.
 6. The Service Provider shall be entitled to save the Data.
 7. Upon accepting this Agreement the User allows the Service Provider to use the email address associated with the User’s Account to send service-related and informative notifications. Users can unsubscribe from any non-critical notifications by clicking the respective link in the notification’s footer.
 8. The Service Provider shall provide the School with the opportunity to archive its Data for the previous academic year at the time the School finds suitable. The Service Provider shall be entitled to archive the data without the School’s consent starting with the 4th month of the following academic year.

Settlements

 1. The School shall pay a fee to the Service Provider for using the Service (hereinafter the Service Fee) once a month according to the valid price list of the Service Provider (available at https://www.ekool.eu/index_en.html#/?screenId=e.main.prices). The Service Provider shall inform the School in writing about future changes in the price list at least 30 days in advance.
 2. The Service Provider shall be entitled to authorize a third party to issue invoices to the School for using the Service. The Service Provider shall inform the School in advance about authorizing the above third party.
 3. In case of a violation of Section 1.2 the School shall be entitled to demand the Service Fee to be decreased proportionally to the period when the Service was not usable through the fault of the Service Provider. For example, if the accounting period equals to 672 hours (which constitutes 100% availability), the allowed availability constitutes 97% (with the Service unavailable for use for 20.16 hours) while the actual availability constituted 95% (with the Service unavailable for use for 33.6 hours), the invoice to be issued shall constitute 60% of a standard invoice (20.16/33.6).
 4. The School has the right to control accuracy of the Service Fee and its compliance with provisions of Section 1.2. Where the Parties discover noncompliance of invoices with provisions of this Agreement, the Service Provider shall provide for offset in the next month’s invoice.

Licenses

 1. The Service Provider shall ensure possession of all the licenses and permits necessary for provision of the Service pursuant to the valid legal acts regulating copyright and intellectual property protection.
 2. With this Agreement, the Service Provider grants a non-exclusive fixed-term School-specific license to the School to authorize the Users to use the Service within the limits of its intended functionality. The School shall not be entitled to authorize third persons who are not related to the School (i.e. who are not the School employees, students, parents of the students or the legal guardians of the students) to use the Service.

Term of the Agreement

 1. The Agreement comes into force after both the School and the User accept the Agreement. The Agreement is concluded without a fixed term.
 2. The Parties shall be entitled to unilaterally terminate the Agreement at any time, informing the other Party thereof in writing at least in 6 months in advance.
 3. Where the Service Provider has failed to ensure availability of eKool pursuant to provisions of Section 1.2 for three consecutive calendar months due to a fault of the Service Provider, the School shall be entitled to unilaterally terminate the Agreement without any subsequent sanctions imposed on the School, having informed the Service Provider about the above 14 days in advance.
 4. The Service Provider shall be entitled to block access of all the School’s Users to eKool or to unilaterally terminate the Agreement without any subsequent sanctions and without observing the term of notice (but having informed the school of the above in advance) in the following cases:
 5. the School fails to ensure sufficient cooperation with the Service Provider, where the School or the User breaches provisions of this Agreement and/or inflicts damage to the Service Provider in any other manner and fails to avoid or prevent such damage;
 6. the School fails to fulfill its financial obligations before the Service Provider pursuant to provisions of Chapter 4 for three consecutive months or delays the payment once for a period longer than 45 days despite the Service Provider’s repeated reminders.

Force Majeure

 1. Failure to perform the Agreement shall be regarded as excused in cases indicated in Art. 103 of the Law of Obligations Act (hereinafter Force Majeure).
 2. In cases of Force Majeure, the terms indicated in the Agreement shall be extended for the period during which it was impossible to provide or use the Service due to Force Majeure circumstances.

General Provisions

 1. By accepting this Agreement, the School and/or the User also accepts the price list, available at https://www.ekool.eu/index_en.html#/?screenId=e.main.prices and the Notification Policy (see, https://www.ekool.eu/terms/advertising_en.html).
 2. Depending on the context, the notions provided in the Agreement in the singular may refer to the plural, and the notions provided in the plural may refer to the singular.
 3. The titles and numeration in the Agreement have been used solely for the purpose of clarity, and shall not have any independent meaning.
 4. The Service Provider can change conditions of this Agreement, including the price list and/or the Principles of Notification, making an announcement thereof at least in 30 days in advance and publishing the new conditions at https://www.ekool.eu/terms/terms_en.html. By using the Service after the conditions have been changed, the School provides its consent to the new revision.
 5. The Parties shall be entitled to partially or fully transfer their rights and obligations under this Agreement to third parties only with the prior consent of the other Party.
 6. Valid legal acts of the Republic of Estonia shall apply to the Agreement.
 7. Any disputes related to the performance of the Agreement shall be settled in the course of negotiations. In case of a failure to reach an agreement, disputes shall be settled in Harju County Court.

Review Materials Terms of Use

Privacy policy

eKool takes the protection of personal data and your privacy very seriously. To make the use of eKool safe for you we communicate this Privacy Policy to our employees as well as to all persons responsible for the administration of eKool in schools.

Information we use

In order to acquire general user statistics on the eKool website we use the Google Analytics service that follows the Privacy Policy of Google. We also collect contact information from persons who contact us.eKool is divided into two parts: public and restricted. Only authenticated users with valid authorisations have access to the restricted section of the website. A user may be authenticated by various methods which may require sending user credentials to a third party which provides the authentication service. After logon we collect information about the user, his or her IP address and on-site activities.

Information collected by schools

An overwhelming amount of data stored by the eKool environment is maintained by schools that use eKool for the processing and sharing of study-related information and some personal data with various user groups. The amount and nature of the collected information depends on the work organisation of schools and valid legislations. Schools may forward certain personal and study-related data to third parties, for example final grades and attendance information to the education department of the local government or to the Ministry of Education and Research.eKool provides a software service. The entry and processing of data as well as the distribution of access rights is the responsibility of schools. Although eKool allows sharing of information with various parties, such activities require the consent of the school.

How we use the collected information

We use the information collected on the website to analyse the web traffic and identify the users.On the restricted section of our website we collect general statistical information which we may also share with third parties. We do not collect, sell or forward any personal or contact information, except in cases referred to in the following paragraph.

Disclosure of information

In certain cases provided by law we may be required to disclose personal data. We may also share personal data and additional information on our own initiative if we deem it necessary for the avoidance of a violation of law or the Terms of Service. Upon entry of false data in your profile, for example a false e-mail address, you may make your account accessible to the person whose data you have entered. To avoid any misunderstandings, please check the authenticity of your personal data.

Technologies used

The use of eKool requires enabling of cookies in your computer, allowing the system to remember the session and assisting the navigation on the website. We work hard to protect eKool from unauthorised access to the information contained in eKool or unauthorised changing, disclosure or corruption thereof. For that purpose we also use SSL to encrypt the data exchange, ensuring secure transfer of data from your computer to the eKool server.

Changes

The Privacy Policy of eKool changes together with the Internet, which is why we need to revise it from time to time. We inform the administrators and support persons of all schools using the eKool environment of such revisions by e-mail or send a respective message in the eKool environment.

Questions

If you have questions or concerns about the Privacy Policy of eKool or a possible violation of your privacy then please contact us by e-mail address privacy@ekool.eu.

Data Collection and Usage

When you log in to eKool using your Google, Microsoft, or Eliis account, we collect and use the following information from your respective profiles:

User ID: We use your Google, Microsoft, or Eliis user ID to link your account with your eKool account. This unique identifier helps us to provide a seamless login experience and maintain account security.

Email Address: Your email address will be fetched from your Google, Microsoft, or Eliis profile and prefilled during the registration process. This email address is stored in our database and cannot be modified within our system to ensure consistency and security.

Name and Surname: We will prefill your name and surname from your Google, Microsoft, or Eliis profile during registration. This information is also stored in our database to facilitate a quick and convenient registration process.

All collected data is securely stored in our database and is used solely for the purposes of logging you into the eKool system and creating your user profile. We do not share your personal data with third parties without your explicit consent, except as required by law.